dinsdag, maart 21, 2006

 

Willem Okkerse keynote speaker

Willem Okkerse keynote speaker op de jaarvergadering van het Institute for Forensic Auditors in Brussel
Na - op grond van zijn werkzaamheden en vele publicaties - de eervolle uitnodiging te hebben gekregen om lid te worden van het gerenommeerde Institute for Forensic Auditors te Brussel - volgde een tweede uitnodiging voor Willem Okkerse en wel om tijdens de komende jaarvergadering op 31 maart aanstaande in het auditorium "The Parabole" van het DEXIA University Building. F. de Goedestraat 2, 1000 Brussel (Parking Wet/Loi) tijdens de "academische zit" als keynote speaker op te treden.

De titel van zijn betoog luidt :
“Discovering misrepresentation and fraud in financial statements of public companies
by using an alternative analytical method”.

De agenda luidt als volgt :
13.00 - 14.00 uur Ontvangst en koffie
14.00 - 16.00 uur Statutair gedeelte (alleen voor leden)
16.00 - 17.00 uur Academisch zit : lezing W.D. Okkerse MBA (vrije inschrijving via contactus@ifa-iaf.be )
17.00 - 19.00 uur Coctails

Ook ge?nteresseerden uit Nederland kunnen zich vrij inschrijven. Voor het complete programma zie bijgaande pdf.

Korte samenvatting van het doel van het Instituut van Forensische Auditoren.

Momenteel wordt door de auditwereld het accent verlegd naar andersoortige opdrachten voor auditoren. Maar tegelijkertijd zijn de claims tegen externe auditoren voor het falen van hun werkzaamheden als certificeerders van de jaarrekeningen nooit zo hoog geweest. De verwachtingskloof tussen wat de auditor doet en wat het maatschappelijk verkeer hiervan verwacht (de zgn. expectation gap) is a.h.w. in crisissituaties het grootst. Dergelijke crisissituaties doen zich voor bij een grof falend ondernemingsbeleid of bij het aan het licht komen van grote managementfraudes.
Hier wenken nieuwe taken voor de auditor.

Om daarop in te spelen, moeten specialisten die op het forensische domein actief zijn, hun verantwoordelijkheid opnemen. Dit heeft zowel te maken met het ontwikkelen van middelen om fraude te voorkomen en te ontdekken, als met onderzoek naar de fraudemechanismen. Elke nieuwe markt trekt paljassen aan. Met de forensische audit is het niet anders. Daarom moeten de specialisten op dit domein zich verenigen: zowel vooraanstaande deskundigen als academici. Deze laatste zijn noodzakelijk om op lange termijn fundamenteel en toegepast onderzoek te doen, zowel naar het maatschappelijk fenomeen van fraude als naar toekomstige evoluties van fraudes, fraudemechanismen en fraudenetwerken.

Al deze betrokkenen ontmoeten elkaar op de interdisciplinaire kruispunten van het fraudegegeven. Het Instituut van Forensische Auditoren wil al deze specialisten bij elkaar brengen. Door de uitwisseling van hun kennis, door het opzetten van vormingsprogramma's en van projecten voor fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek, door het ontwikkelen van een ethische code wil dit Instituut een reservoir van deskundigen aan het maatschappelijk verkeer aanbieden. Onafhankelijkheid en objectiviteit, eerlijkheid en beroepsernst zijn daarbij essentiële sleutelwoorden. Teneinde een credibiliteit te verwerven, moet het Instituut normen stellen en op de naleving hiervan nauwlettend toekijken. Bovendien moet het Instituut in zijn eigen gedrag en opstelling van een volledige transparantie getuigen. De opgestelde statuten en de ontworpen ethische code getuigen daarvan. Deze ethische code moet door de algemene vergadering van het Instituut worden goedgekeurd.
Een maatschappelijke erkenning voor deze groep van specialisten is daarbij het streefdoel.
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?