maandag, januari 12, 2009

 

Kameraad Bush

In Oude Pekela, waar ooit het leven stond in het teken van de communistische internationale, heeft een kleine groep getrouwen spiritistische technieken aangewend om contact te zoeken met een in zijn tijd gevreesd en aanbeden leider van de voormalige Sovjet Unie. Uit de dans van de tafelpoten is door de nijvere ex-communisten de volgende brief van Joseph Stalin aan George Bush samengesteld.

De teerling is geworpen Kameraad George Bush,

Ter gelegenheid van je afscheid als president van de Verenigde staten van Amerika wil ik je danken voor de goede diensten die je de internationale arbeidsbeweging de afgelopen acht jaren hebt bewezen. Niemand is tot nu toe in staat geweest het kapitalistische rijk van het kwaad zoveel schade toe te brengen als jij gedaan hebt. Dank zij jou komt een "New World Order" snel naderbij.

Toen je als president aantrad was je faam je in mijn gedeelte van het hiernamaals (voor ons een eeuwig heden) al vooruitgesneld. Om te begrijpen waar ik verkeer George zal ik je een korte beschrijving geven van mijn situatie.

Jean Paul Sartre had gelijk, na onze dood komen we in een afgesloten ruimte waarin we permanent moeten verkeren met een vaste groep andere overledenen. Een nieuw element is dat er regelmatig nieuws beschikbaar komt als dat geacht wordt de ontvanger van het nieuws te kwetsen of pijn te doen. Daarom krijgen sommige hier geplaatsten en ik zelf regelmatig nieuws over de VS. Lange tijd was het zo dat alle heilsberichten over jouw land mij veel verdriet deden. Echter sinds jij bent aangetreden is mijn hart vaak vervuld van jubel en vreugde.

De manier waarop je de verkiezingen naar je hand wist te zet-ten zal ik evenals de schendingen van internationale verdra-gen, het inperken van democratische rechten en de voorbereiding van een politiestaat met het department of homeland securities en de USA patriot act hier verder niet belichten. De "bevrijdingsoorlogen" waren economisch en qua naamgeving een vondst. Alles was een balsem op de ziel van een rechtge-aarde maar moedeloos geworden Marxist. Dank George.

Je voorganger Clinton zei het al: "it's the economy stupid" en dat ben je niet vergeten. Immers, wie de economie verziekt, verwoest het land en zijn systemen. De huidige oorlogen kosten de VS jaarlijks ca $ 1000,- mld, dat is tenminste een basis om op door te werken. Je trok als minister van financiën een voormalige ceo van Goldman Sachs aan en je handhaafde de orakelende bellenblazer Greenspan als hoeder van de munt. Na zijn vertrek liet je hem opvolgen door Ben Bernancke die vanwege zijn bereidheid geld over het land uit te strooien vanuit de lucht ook wel "helicopter Ben" wordt genoemd. Wist je overigens hooggewaardeerde dat Goldman Sachs in ons deel van het hiernamaals ook wel liefkozend "the evil empire" wordt genoemd?

Je voorbereidingen voor een totale collaps van de economie mogen al zorgvuldig en briljant worden genoemd. De uitwerking van je plannen is van een morbide schoonheid die degene die daarvoor gevoelig is in vervoering kan brengen.

Binnenslands was je grote verdienste de vernietiging van de sociale structuren; de "verelendung" van mijn leermeester Karl Marx heb je op onnavolgbare wijze talloze nieuwe impulsen gegeven. Je gaf belasting terug aan de rijken en je zorgde via je paladijnen Greenspan en Paulson voor een nieuwe en ditmaal echt grote kredietbubble. Je dwong zelfs de banken onder het motto "iedere Amerikaan moet een eigen huis kunnen hebben" hypotheken te geven aan mensen die dat absoluut niet konden betalen. Zelfs als de Amerikaanse banken niet zouden zijn begonnen met het in omloop brengen van verpakte schulden (CDO's) en het verzekeren van onverzekerbare schuldrisico's (CDS) dan nog zouden die rommelhypotheken tot een ernstige crisis geleid hebben. Nu mocht er door de toegenomen explosiviteit van het mengsel zelfs gerekend worden op een boeiend knaleffect. En...George het aardige is dat de drijvende krachten van jullie systeem "greed and fear" zo'n prachtige rol hebben gespeeld. Zoveel toegepast historisch materialisme is bijna teveel voor mijn gevoelige Slavische ziel.
De rol van Paulson in de recente ontwikkelingen is niet te veronachtzamen. Het zou zomaar gekund hebben dat het hele plan zou zijn mislukt. Als hij de treurige moed zou hebben gehad transparantie te eisen t.a.v. risico's en leverage en daarnaast "off balance" boekhouding zou hebben verboden dan was alles een stuk minder vanzelfsprekend geworden. Ik spreek dan nog niet eens van de eis derivaten op reguliere markten te verhandelen in plaats van interbancair en niet zelden "off balance". Dat had onze plannen ernstig kunnen schaden George. Geprezen zij dus de naam van Hank!

Ik geraakte bijna in een coma van het lachen (bij wijze van spreken want in mijn deel van het hiernamaals is bewustzijn helaas verplicht) toen ik zag hoe gemakkelijk het congres en de media meegingen met een aantal maatregelen en voorstellen. Die dekselse Hank presteerde het de bevoegdheden van de Federal Agencies te beperken en die van de FED uit te brei-den. Verder werd er niet voorgesteld de transparantie op te voeren maar werd er juist een extra laag van geheimhoudings-mogelijkheden aan de trukendoos van de FED toegevoegd. Wat een vindingrijkheid! Tenslotte werd meer zelfregulering aanbevolen. Toen ik dat las had ik het even niet meer George.

Ondertussen ben je er in geslaagd de middenklasse in de VS te decimeren. Er heeft een gigantische transfer van welvaart van de burgerij naar een paar grote financiële instellingen plaatsgevonden. Vele Amerikanen hebben nu een negatief eigen vermogen en hun toekomstperspectief is verdwenen. Je verschraalde met vooruitziende blik de "social security" , het openbaar onderwijs, "medicare" en "medicaid". Als dat de verelendung niet bevordert wat dan wel mijn medestrijder.

De reële economie begint nu in te storten en de werkloosheid groeit snel. De automotive industrie staat er slecht voor. Heel goed overigens om daar zoveel mogelijk steungelden in te ste-ken. Het is een bodemloze put en de resultaten zullen nihil zijn. Dat is beter dan geld te besteden aan innovatie, infrastructuur, gezondheid en scholing. Dat zou n.l wel eens echt kunnen hel-pen en zelfs uitgangspunten voor een opleving van de econo-mie opleveren. Ik houd wat dat betreft mijn hart vast als ik de teksten van jouw opvolger tot mij door laat dringen. Hij kan be-ter nog een rondje belastingverlaging geven, want dat wordt gebruikt voor afbouw van schulden en tenminste niet besteed in de economie. Veel geld, liefst nutteloos en ongedekt, uitge-ven heeft nog een voordeel; het zorgt ervoor dat binnen enkele jaren de geloofwaardigheid van de Amerikaanse staat en de dollar ter discussie zullen komen. De houdbaarheid van "stimu-leringsmaatregelen" staat of valt nu eenmaal met de financierbaarheid er van. Gelukkig heb jij al flinke schulden gekweekt.

De macht van de vakbonden heb jij door gericht verhinderen dat werknemers voor hun eigen rechten kunnen opkomen ge-broken. De export van het betere soort arbeidsplaatsen door outsourcing heeft dat proces versterkt. De opkomst van een nieuw proletariaat is, ere wie ere toekomt George, één van de grote verworvenheden van jouw regeringsperioden. Jij hebt de klassenstrijd misschien zelfs nieuw leven ingeblazen. En dat in Amerika, wat een strategisch genie. Het maakt me nederig.

In navolging van Kennedy zou ik trots en naar waarheid willen parafraseren: "ik ben een Georgier"

Ten slotte je wijze van besturen. Je slimme gebruik van Presi-dential Directives en Executive orders is tekenend voor de wij-ze waarop je vermogen democratische controles te ontwijken is doorontwikkeld. Je kon daardoor doen wat je wilde, zelfs wet-ten kon je per decreet herschrijven. Geen president heeft zoveel PD's en EO's over de natie uitgestort, het land zal er nog lang de gevolgen van ondervinden. Jonathan Swift zei al:

"honesty has no defence against superior cunning"

Voor mij is het spel gespeeld, ik zit hier in mijn speciale ruimte met Lucretia Borgia en Saddam Hussein. Marilyn Monroe zal uit onze ruimte worden overgeplaatst om ruimte te maken voor jou. We wachten je komst vol ongeduld af.
En wees voorbereid George: l 'enfer c'est les autres.

Je medestrijder tegen het perfide monopoliekapitaal en eerbiedige bewonderaar,
Joseph Stalin

mvrgr jan a

www.Invest4you.nl

Labels: , , , ,
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?